Privacy statement

Van Driel verzamelt enkel persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze gegevens gedeeld zijn. De persoonsgegevens worden niet zomaar gedeeld met derden. In deze privacy statement leest u meer hierover.

Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of adres.

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt altijd uitgegaan van (minimaal) één van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo worden uw gegevens met uw toestemming gebruikt als u een offerte aanvraagt of een reservering plaatst. Daarnaast is het voor het uitvoeren van onze dienstverlening (zoals rijden van taxiritten en verhuur van voertuigen) en de financiële afwikkeling hiervan noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens beschikken.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en deze gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die via contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Bij bezoek aan onze website registreren en gebruiken wij enkel persoonsgegevens van bezoekers als zij deze aan ons verstrekken, zoals het invullen van een contactformulier. Middels het versturen van formulieren gaat u er mee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn achtergelaten.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies, maar niet van cookies waarvoor toestemming vereist is. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij plaatsen enkel cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten werken van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren. Doordat dergelijke cookies een dusdanig beperkte inbreuk op de privacy maken, is de privacywetgeving niet van toepassing. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe u dit moet doen, kunt u onder andere lezen op de website van de Consumentenbond. Het is ook mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, dit kan via uw browser.

Google Analytics

De Google Analytics cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld, waarbij uitgegaan wordt van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens:

  • Verwerkersovereenkomst gesloten met Google
  • Maskering laatste octet van het IP-adres
  • Optie ‘gegevens delen’ is uitgezet
  • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

Sollicitatie

De verstrekte gegevens met betrekking tot sollicitaties worden enkel gebruikt voor sollicitatie-, werving- en selectiedoeleinden. Bij het versturen van de ingesloten sollicitatieformulieren op deze website geeft u toestemming om uw persoonsgegevens voor 6 maanden te bewaren, dit vanwege de aard van de functies en de doorlooptijd van de wervingsprocedures. Sollicitaties op andere wijze ingediend, hebben eenzelfde bewaartermijn. Indien wij uw gegevens langer willen bewaren, zullen wij hiervoor uw toestemming vragen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die u met ons deelt, ook als we genoodzaakt zijn deze gegevens met anderen (zoals onderaannemers) te delen om de te leveren diensten uit te voeren. Van Driel draagt zorg dat er verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met onderaannemers, waarin de afspraken, rechten en plichten omtrent de verwerking van persoonsgegevens staan opgenomen. In andere gevallen deelt u persoonsgegevens met onze opdrachtgevers, zoals bij contractvervoer. Hoewel in die situaties de verantwoordelijkheid van gegevensbescherming bij onze opdrachtgevers ligt, zorgen wij er alsnog voor dat uw gegevens beschermd worden.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden in beginsel nooit gedeeld met derden. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te leveren, kan het echter noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld onze onderaannemers, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw ophaal- en bestemmingsadres en eventuele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw vervoer. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Persoonlijke gegevens worden in uitzonderlijke gevallen verstrekt als wij dat op grond van de wet verplicht zijn of op verzoek van opsporingsinstanties.

Bewaarperiode

Van Driel bewaart uw persoonsgegevens die verwerkt worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Tevens kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen of bezwaar tegen de verwerking indienen. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@vandrielgroep.nl. Op het verwijderen van gegevens bestaan enkele uitzonderingen, zo hebben wij bijvoorbeeld de plicht tot het bewaren van bepaalde gegevens voor onder meer Belastingdienst.

Beveiliging

Middels technische maatregelen zorgt Van Driel ervoor dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of in de verkeerde handen kunnen vallen. Zo worden verstrekte persoonsgegeven in een beveiligde omgeving opgeslagen. Naast het treffen van technische maatregelen worden organisatorische maatregelen getroffen. Zo worden medewerkers getraind qua privacy bewustzijn en zorgen wij ervoor dat (sub)verwerkers dezelfde maatstaven omtrent privacy aanhouden als wij.

Wijziging privacy statement

Van Driel behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Contact

Van Driel Groep

Galliërsweg 15

5349 AT Oss

0412 – 676 900

info@vandrielgroep.nl